петак, 11. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 26/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1, Београд

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку број 26/20 - Тонери, обликованe по партијама

Одлука