понедељак, 14. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/20

На основу члана 55. став 1. тачка 2), чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 58/20 - Mасовнa штампa, печатирањe, инсертовањe, персонализацијa и евидентирањe уручењe пошиљака у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2021. години

Позив и конкурсна документација