петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење Секретаријат за комуналне и стамбене послове

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за заштиту животне средине
Беoград, Масарикова 5/XI

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта Града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, спровео је поступак одлучивања о потреби проценe утицаја на животну средину пројекта изградње црпне станице треће висинске зоне са доводно – одводним водом и трансформаторске станице на грађевинској парцели ЦС-1 коју чине катастарске парцеле бр. 1648/2, 1649/9, 1649/6 и 1650/5 КО Мали Мокри Луг у Београду.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, узимајући у обзир расположиву документацију и податке о локацији, намени и карактеристикама пројекта, при чему је оцењено да се, уз примену важећих техничких нормативa и стандарда прописаних за ову врсту објеката, као и мера заштите животне средине које су утврђене донетим решењем – не очекују значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи) и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).