четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/2020

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије

Београд, Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку, редни број 3/2020, услуга – Имплементација SD модула

Обавештење