петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/2020

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије

Београд, Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку, редни број 1/2020, добра – Hабавка САП лиценци са услугом одржавања

Обавештење