четвртак, 7. децембар 2023.

Још једно заштићено природно добро у Београду

Један од основних циљева Града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине јесте препознавање подручја значајних за очување биолошких и геолошких вредности, ради проглашења нових заштићених подручја. 

Како је саопштено из Секретаријата за заштиту животне средине, Град Београд спроводи процедуру проглашења заштићеног станишта „Глинара”, које представља зелену оазу и подручје очуваних природних вредности – флоре, фауне, типова станишта, визуре предела и рељефа ширег подручја града Београда. Ово подручје се налази на територији градске општине Палилула, у североисточном делу Београдa, у насељу Вишњица, на око седам километара од центра Београда. Значајно је за очување одређених органских врста и њихових станишта, од којих се издвајају три строго заштићене врсте птица: пчеларица (Merops apiaster), брегуница (Riparia riparia) и црна чиопа (Apus apus), које се гнезде у лесним одсецима у северном делу заштићеног подручја.

Заштитом станишта се омогућава очување биљних и животињских врста, зелене инфраструктуре града Београда и свеукупног биодиверзитета. 

Потреба за очувањем нових станишта и подручја, односно за повећањем површина под заштитом јесте главни приоритет Града Београда. Ради достизања плана да три процента од укупне површине Београда буде под заштитом, Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине израдио је валоризацију подручја Степин луг, Шупља стена, Грочанска ада и Бела река – Рипањ.

Како подсећају из овог секретаријата, Скупштина Града Београда је у периоду од 1993. до 2023. године донела посебна решења о проглашењу заштићених природних добара и подручја на територији града Београда којима је заштићено 45 споменика природе, три предела изузетних одлика и три стаништa. У наредним периоду се планира наставак активности на планском уређењу, очувању и заштити подручја града Београда, а све у циљу унапређења животне средине и побољшања квалитета живота у Београду.