Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1/VIII-X

e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Милош Вуловић, секретар, 7157-212,  тел/факс  3376-365
Бојана Радаковић, подсекретар, 7157-212

Пријем странака средом од 8 до 10 часова.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове обављају изворне послове који се односе на:
- припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, односно просторних и урбанистичких планова;
- разматрање иницијативе за израду планских докумената;
- припремање одлуке о изради планских докумената, нацрта и предлога планских докумената;
- доношење решења о стратешкој процени утицаја на животну средину;
 - припремање програма имплементације регионалног просторног плана;
 - спровођење јавног позива у поступку урбане комасације и потврђивање пројекта урбане комасације;
- издавање информације о локацији, осим оних које издаје градска општина;
- издавање локацијских услова, осим оних које издаје градска општина;
- спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације, осим оних које потврђује градска општина;
- доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења;
- вођење информационог система планских докумената, стања у простору и урбанистичко-техничких докумената;
- давање сагласности на планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама и друге сагласности за њихово постављање (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар);
- учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада секретаријата;
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља поверене послове, који се односе на:
- издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката  преко 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, бензинских станица, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска општина, као и издавање употребне дозволе за те објекте;
- издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, као и издавање употребне дозволе по захтеву инвеститора, за изведене радове;
- поступак издавања привремене грађевинске дозволе;
- поступак евидентирања пријаве почетка грађења објекта;
- чување техничке документације;
- праћење и контролу инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације као и других карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње грађевинских објеката, заштите  природних и културних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивизације терена;
- праћење и контролу геолошких истраживања  геотермалних ресурса за потребе снабдевања топлотном енергијом породичног домаћинства физичког лица;
- поступак који је започет по захтевима за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним правима и обавезама и 
- врши и друге послове државне управе које Република повери граду.

Секретаријат спроводи обједињену процедуру у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, која обухвата:
- издавање локацијских услова;
- издавање грађевинске дозволе;
- издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи;
- пријаву радова;
- издавање употребне дозволе;
- прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
- прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности града, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

I Сектор за информационе технологије и опште послове 
1. Одељење за информатику, опште, правне и економске послове

II Сектор за урбанистичко планирање
1. Одељење за стратешко и урбанистичко планирање,

III Сектор за спровођење планова 
1. Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације о локацији,
2. Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација

IV Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре
1. Одељење за издавање локацијских услова за објекте БРГП до 800 м2,
2. Одељење за издавање локацијских услова за објекте БРГП преко 800 м2,
3. Одељење за грађевинске послове за објекте БРГП преко 800 м2,

V Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове  за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре
1. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене у поступку обједињене процедуре;
2.  Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте инфраструктуре у поступку обједињене процедуре;
3. Одељење за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре;
4.  Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у поступку обједињене процедуре.

  
  Корисни линкови