понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/18

На основу члана 55.став 1.тачка 2, члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број  124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије


објављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за набавку услуга – Услуга произвођачког одржавања САП лиценци (ДБК и ИБК)
редни број јавне набавке 6/2019

 

Позив и конкурсна документација