среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број ЈН 11/20 – Радови на објектима Градске управе, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку