понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/20, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 11/20 – Радови на објектима Градске управе, обликовану по партијама, партија 1 - Унутрашњи радови

Обавештење

Документација везана за јавну набавку