уторак, 21. јул 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/20

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге, број 16/20 - Израда извештаја о затеченом стању, елабората геодетских радова и пројеката за извођење радова

Позив и конкурсна документација