уторак, 21. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 23/20, партија 2

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

27. марта 43-45

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 23/20 - Физичко – техничко и противпожарно обезбеђење и чишћење зграда Градске управе, обликовану по партијама, Партија 2 - Чишћење зграда Градске управе

Обавештење