уторак, 21. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 26/20

На основу члана 149. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку број 26/20 - Тонери, обликовану по партијама

Обавештење