уторак, 20. јул 2021.

Секретаријат за енергетику

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку добра

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику

Тиршова 1

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра - Испорука и монтажа сoлaрних колектора за загревање санитарне потрошне воде у oбjeктимa СРПЦ „Милан Гале Mушкaтирoвић“ и СЦ „Мирко Сaндић“

Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД - ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Адреса: ТИРШОВА 1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Испорука и монтажа соларних колектора за загревање санитарне потрошне воде у објектима СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” из Београда,Тадеуша Кошћушка бр.63 и СЦ „Мирко Сандић” из Београда,Сјеничка1.    
Главна ЦПВ ознака: 09331100
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Београд, објекти СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ из Београда,Тадеуша Кошћушка бр. 63 и СЦ „Мирко Сандић“ из Београда, Сјеничка 1
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
у данима: 60
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 24.8.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 24.8.2021. 10:00:00
Место: Београд, Тиршова улица 1, 3. спрат, соба 324
Подаци о поступку отварања понуда Представници привредних субјеката који ће присуствовати отварању понуда морају да приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници привредних субјеката.