Животна средина

Београд већ три деценије поклања посебну пажњу заштити животне средине. Године 1974. основан је Градски комитет за урбанизам и заштиту животне средине чиме је први пут у оквиру органа Града Београда организован рад и праћење стања у овој области. Секретаријат за заштиту средине као посебан орган за обављање законом поверених послова основан је 1990.

Квалитет заштите животне средине стално се прати. Сваке године припремају се појединачни програми контроле квалитета ваздуха, квалитета воде за пиће и јавних чесама, површинских вода, као и програми испитивања нивоа радиоктивности, загађености земљишта и мерења нивоа комуналне буке. На основу мерења и добијених резултата планирају се и спроводе мере заштите и прате ефекти предузетих мера.

Подаци и резултати извршених мерења достављају се Секретаријату за заштиту животне средине и редовно, месечно, објављују у "Еколошком билтену".

Једна од значајних мера на побољшању квалитета ваздуха је реализација програма топлификације и гасификације. Индивидуалне котларнице на чврста горива замењују даљински системи грејања и грејање на гас.

Заштита изворишта водоснабдевања се обавља кроз планове и пројекте уређења простора и њихове реализације. Посебно се води рачуна о заштити и санацији изворишта "Макиш". Застарела водоводна и канализациона мрежа замењује се новим инсталацијама приликом сваке реконструкције улица или старих делова града. Проширивањем капацитета за производњу и дистрибуцију воде настоји се да се обезбеди снабдевање што већег броја грађана здравом водом за пиће.

Отпочела је велика акција уклањања радиоактивних громобрана са стамбених објеката.

Брига о одржавању дрвореда и паркова у граду, уређење Авале, Аде Циганлије, Великог ратног острва и десетак излетишта су предмет сталне бриге градских комуналних служби.

ИНСТИТУЦИЈЕ:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
НЕМАЊИНА 22-26, тел. 2607-960, www.mpzzs.gov.rs

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
"Др Милан Јовановић Батут"
Др Суботића 5, тел. 2684-566, www.batut.org.rs

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Бул. деспота Стефана 54a, тел. 2078-600, www.zdravlje.org.rs

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Др. Ивана Рибара 91, тел. 2093-801, www.zzps.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Карађорђева 71, тел. 7975-100