петак, 15. септембар 2023.

Захтеви за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката од данас

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број 70 од 23. августа 2023. године), која прописује начине, услове и поступке за то прикључење. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/70/1/reg

Захтеви за привремено прикључење објеката на територији града Београда могу се предати Секретаријату за послове озакоњења објеката и градским општинама на чијој територији се налази предметни објекат.

Прикључење је могуће искључиво за власнике породичних стамбених објеката и власнике посебних делова објекта-станова који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Може се привремено прикључити само један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње данас и траје 30 календарских дана, а након тог рока не могу се више подносити.

За објекте за које у поступку озакоњења није достављен геодетски снимак или за које није ни покренут поступак озакоњења, уз захтев за привремено прикључење потребно је доставити и геодетски снимак.

У сарадњи са Секретаријатом за опште послове отворено је више шалтера на којима ће се вршити пријем захтева за привремено прикључење, и то на следећим локацијама: писарница Градске управе – Трг Николе Пашића 6, писарница Градске управе – Улица краљице Марије 1, писарница Градске управе – Улица 27. марта 43–45 и писарница Градске управе – Тиршова улица 1.