Секретаријат за пољопривреду

Краљице Марије 1/XVII

Саво Павичић, секретар, 7157-401
Снежана Врачар, подсекретар, 7157-401

Секретаријат за пољопривреду обавља послове који се односе на:
• припрему и израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике града; покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик подстицаја утврђених овим програмом; израду аката о додели подстицајних средстава; послове пољопривредне инспекције у делу контроле над применом мера које прописује град за власнике ,односно кориснике пољопривредног земљишта као и контроле коришћења пољопривредног земљишта према годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси град, у скалду са законом којим се уређује планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земњишта у поступку и под условима предвиђеним тим законом;
• поверене послове припремe, израдe и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града и стара се о његовом спровођењу, кроз послове у вези са закупом, коришћењем без плаћања накнаде и бесправним коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини;
• расподелу средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта;
• решавање у првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта;
• припрема стратешке документе из своје надлежности и врши друге послове у областима из делокруга секретаријата, у складу са законом,статутом града и другим прописима;
• надзор над радом правних лица основаних у области пољопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала;
• друге послове државне управе које република повери граду из области пољопривреде.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

- Сектор за нормативно –правне и финансијске послове
- Сектор за подстицаје у пољопривреди
- Сектор за пољопривредно земљиште
- Сектор за пољопривредну инспекцију

  
  Корисни линкови