Секретаријат за скупштинске послове и прописе

Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Наташа Ђукић, секретар, 3216-367
Младен Младеновић, подсекретар, 3216-121

Секретаријат за скупштинске послове и прописе обавља послове који се односе на:
- стручне и организационе послове за Скупштину града и Градско веће који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама тих органа, чување изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о њиховим одржаним седницама;
- евидентирање аката који се упућују на разматрање градоначелнику и обрада и чување донетих аката градоначелника;
- избор, именовања и постављења из надлежности Скупштине града и извршних органа града;
- остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима града;
- стручне и организационе послове за потребе појединих сталних радних тела Скупштине града;
- давање мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе ограни града и њиховој усклађености са Статутом града и другим општим актима града; 
- припрему прописа и материјала који се односе на положај града и градских општина, организацију и рад Скупштине града и Градског већа, као и припрему прописа из области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Градске управе; 
- праћење усклађености Статута и других општих аката градске општине којим се уређују питања из области локaлне самоуправе, односно из других области у којима припрема прописе града, са Статутом града Београда и припрему предлога за покретање поступка за оцену уставности и законистости аката градских општина;
- припрему одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа града;
- проверу припремљених пречишћених текстова прописа града пре упућивања Комисији за прописе ради утврђивања;
- уређивање ''Службеног листа града Београда'';
- друге послове у складу са прописима града;

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
1. Сектор за послове Скупштине
2. Сектор за послове Градоначелника и Градског већа
3. Сектор за прописе
4. Сектор за стручно-организационе и документационе послове;