уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 56/19, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку добара број 56/19 – Набавка дизел горива за рад дизел електичних агрегата и дизел горива за моторна возила, обликоване по партијама, за партију 1 – дизел гориво за рад дизел електричних агрегата

Обавештење

Документација везана за јавну набавку