уторак, 27. април 2021.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Јавни позив за јавну набавку број 9/21

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
27 МАРТА 43-45, Београд
Јавни позив
за јавну набавку радова бр.9/21-Фасадерски и молерски радови на пословним просторима Града Београда

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Фасадерски и молерски радови на пословним просторима Града Београда
Главна ЦПВ ознака: 45443000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Објекти пословних простора у Београду
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: 
у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 12.5.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 12.5.2021. 12:00:00
Место: у просторијама Секретаријата за имовинске и правне послове, канцеларија 106, Први спрат, ул.27.марта бр.43-45, Београд
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку или лица из члана 92.став 2. Закона и представници понуђача, који су предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.