среда, 28. април 2021.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Јавни позив за јавну набавку радова број 7/21

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, Београд
Јавни позив
за јавну набавку радова бр. 7/21- Радови на секундарној топловодној мрежи пословних простора града Београда


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Радови на секундарној топловодној мрежи пословних простора Града Београда
Главна ЦПВ ознака: 45453000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: пословни простори града Београда
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање оквирног споразума: 
у месецима: 12
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 13.5.2021. 12:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 13.5.2021. 12:00:00
Место: у просторијама Секретаријата за имовинске и правне послове, канцеларија 106, Први спрат, ул.27.марта бр.43-45, Београд
Подаци о поступку отварања понуда Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку или лица из члана 92.став 2. Закона и представници понуђача, који су предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.