Секретаријат за заштиту животне средине

Карађорђева 71
е-mail: beoeko@beograd.gov.rs

Ивана Вилотијевић, секретар, 7975-100
др Јасмина Маџгаљ, подсекретар, 7975-100

Пријем странака радним данима од 8.30 до 15.30 часова.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља студијско-аналитичке, документационе и друге стручне послови који се односе на: праћење квалитета чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), утицаја буке и вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно загађујућих материја и енергије на животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; извештавање, припрему и објављивање података, извештаја и информација о стању животне средине и спроведеним активностима, образовање у области животне средине, подизање свести о значају заштите животне средине и сарадњу са удружењима, контролу и смањење популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним површинама и у стамбеном фонду на територији града; управљање и одржавање информационих система и база података из области заштите животне средине Београда.
1) Одељење за мониторинг животне средине, информисање и сарадњу са удружењима
2) Одељење за превентивну заштиту животне средине, управљање информационим системима и базама података

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: израду, реализацију, праћење, промоцију и извештавање о реализацији стратешких планова, програма и пројеката у области заштите животне средине и климатских промена; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана; реализацију акционих и санационих планова и пројеката, пројеката рекултивације и ремедијације, као и различитих студија које доприносе унапређењу стања животне средине; реализацију планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга Сектора, који се донирају/субвенционишу из страних или домаћих фондова; праћење стандарда и реализацију пројеката у функцији развоја и примене нових технологија и увођења чистије производње.
1) Одељење за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ обавља управне, студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима које доносе град и градске општине и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења из надлежности града, у складу са Статутом града; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину планова и програма у области планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне; спровођење поступака процене утицаја пројеката на животну средину за пројекте за које грађевинску дозволу за изградњу објеката издају град и градске општине, у складу са Статутом града; издавање дозвола за управљање отпадом за све активности на територији града Београда и за сва постројења за која грађевинску дозволу за изградњу објеката издају Град и Градске општине, у складу са Статутом града, као и издавање потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом и мишљења о захтевима за издавање дозволе о којима решава надлежно министарство у складу са законом; вођење регистра издатих дозвола за управљање отпадом, односно регистра издатих потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом; вођење евиденције о достављеним подацима о раду мобилног постројења за управљање отпадом на подручју града Београда, као и евиденције о достављеним документима о кретању опасног отпада на подручју града Београда у складу са законом; издавање интегрисаних дозвола за рад нових и усклађивање рада постојећих постројења, као и вођење регистра издатих интегрисаних дозвола и регистра резултата мониторинга који обавља оператер постројења; издавање дозвола за обављање делатности промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија; издавање дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и у другим областима које Република повери граду Београду.
1) Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину,
2) Одељење за процену утицаја пројеката на животну средину, 
3) Одељење за издавање дозвола

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ обавља нормативно-правне, управни, студијско-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге стручне послове који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, природних ресурса и животне средине, управљања отпадом, јавних набавки, буџетског система и финансирања локалне самоуправе, радних односа; израду прописа, управних и других аката; планирање, припрему и спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и извођења радова; израду аката у поступцима набавки на које се закон не примењује; израду уговора; израду и извршење буџета града Београда, односно годишњег финансијског плана у оквиру буџетских апропријација и буџетског фонда; планирање, припрему и израду програма коришћења средстава буџетског фонда.
1) Одељење за правне послове;
2) Одељење за послове јавних набавки;
3) Одељење за економске послове.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ обавља послове планирања и организовања управљања отпадом који се односе на: израду, измене и спровођење локалног плана управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, превенције, поновног искоришћења и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов развој, као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); обезбеђивање одлагање отпада у контејнере, канте или на други начин; предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже; предузимање мера којима се обезбеђује и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима; учешће у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства, као и трансфер станица; предузимање мера за подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа; вођење евиденције дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија и обезбеђивање њиховог уклањања, санације и рекултивације уз израду пројеката санације и рекултивације; вођење евиденције о прикупљеном комуналном отпаду; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања комуналним отпадом; израда извештаја о реализацији локалног плана управљања отпадом; спровођење поступака јавних набавки из своје надлежности; вршење послова на праћењу и реализацији пројекта – уговора о  јавно-приватном партнерству између града Београда и приватног партнера у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада у Винчи, информисање, образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом и друге послове у области планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, Статутом града Београда и другим прописима.
1) Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом,
организацију примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада.
- а) Одсек за праћење пројекта ЈПП Винча

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА  обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, адаптације на климатске промене и заштите животне средине; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана; учешће у изради акционих и санационих планова и пројеката; припрему промоције и презентације планова, програма и пројеката за заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара; успостављање, одржавање и коришћење података из специфичних база података од интереса за заштиту природе и животне средине; реализацију пројеката и стратегија из области заштите боидиверзитета на територији града; аплицирање, реализацију и спровођење стратегије, планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга Сектора, који се донирају/субвенционишу из Европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова.
1) Одељење за заштиту природе
2) Одељење за управљање природним ресурсима

  
  Корисни линкови