Животна средина

Београд већ три деценије поклања посебну пажњу заштити животне средине. Године 1974. основан је Градски комитет за урбанизам и заштиту животне средине чиме је први пут у оквиру органа Града Београда организован рад и праћење стања у овој области. Секретаријат за заштиту средине као посебан орган за обављање законом поверених послова основан је 1991.

Квалитет заштите животне средине стално се прати. Сваке године припремају се појединачни програми контроле чинилаца животне средине- ваздух, вода и земљиште. Такође, редовно се прати и утицај буке и вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно загађујућих материја и енергије на животну средину. На основу мерења и добијених резултата планирају се и спроводе мере заштите и прате ефекти предузетих мера.

Подаци и резултати извршених мерења достављају се Секретаријату за заштиту животне средине и редовно, месечно, објављују на страници поменутог Секретаријата, у делу Корисни линкови.

Једна од значајних мера на побољшању квалитета ваздуха је реализација програма топлификације и гасификације. Индивидуалне котларнице на чврста горива замењују даљински системи грејања и грејање на гас.

Заштита изворишта водоснабдевања се обавља кроз планове и пројекте уређења простора и њихове реализације. Застарела водоводна и канализациона мрежа замењује се новим инсталацијама приликом сваке реконструкције улица или старих делова града. Проширивањем капацитета за производњу и дистрибуцију воде настоји се да се обезбеди снабдевање што већег броја грађана здравом водом за пиће.

На АП Београда законом је заштићено 45 природних добара. У процедури је заштита 4 природна добра.

Од 2011. до 2022. године пошумљено је око 1000 хектара новог шумског земљишта. Засађено је око 6000 дрворедних садница и ова акција биће настављена и у наредном периоду.

Брига о одржавању дрвореда и паркова у граду, уређење Авале, Аде Циганлије, Великог ратног острва и излетишта су предмет сталне бриге градских комуналних служби.

ИНСТИТУЦИЈЕ:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Немањина 22-26, тел. 2607-960, www.mpzzs.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Омладинских бригада 1, тел. 3131-357, www.ekologija.gov.rs

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "Др Милан Јовановић Батут"
Др Суботића 5, тел. 2684-566, www.batut.org.rs

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Булевар деспота Стефана 54a, тел. 2078-600, www.zdravlje.org.rs

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Др. Ивана Рибара 91, тел. 2093-801, www.zzps.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Карађорђева 71, тел. 7975-100, beoeko@beograd.gov.rs