Породично-правна заштита

УСВОЈЕЊЕ

Као породично-правни однос и са становишта остваривања права сваког појединца да планира обим своје породице, усвојење спада у ред најкомпекснијих и најодговорнијих облика заштите деце без родитељског старања. Тенденцију раста броја деце која су на овај начин трајно збринута, можемо посматрати у контексту реформи у систему социјалне заштите, а које су инициране од стране Министарства за социјална питања. Један од циљева постављених у реформи је смањење броја деце у установама социјалне заштите фаворизовањем института усвојења, хранитељства и других алтернативних облика заштите деце у природном, породичном окружењу.

Потребна документација за потенцијалног усвојиоца је:

 • писани захтев;
 • фотокопија личне карте;
 • извод из Матичне књиге рођених;
 • извод из Матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев);
 • уверење о држављанству;
 • уверење о пословној способности;
 • уверење да лице није под истрагом;
 • уверење да лице није осуђивано;
 • уверење о имовном стању;
 • уверење о приходима (за запослене);
 • уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене);
 • лекарско уверење;
 • доказ да лице није лишено родитељског права.

Уколико захтев за усвојење подноси брачни пар, сва документација се прилаже у два примерка. Документација која се доставља надлежном Центру за социјални рад не сме бити старија од 6 месеци.

СТАРАТЕЉСТВО

Старатељство као облик заштите примењује се у случајевима малолетне деце или одраслих и остарелих лица лишених пословне способности. Овим обликом заштите штите се материјални и сви други интереси лица која се налазе под старатељством.

Потребна документација за постављање стараоца је:

 • писани захтев;
 • фотокопија личне карте;
 • извод из Матичне књиге рођених;
 • уверење о пословној способности;
 • уверење да лице није под истрагом;
 • уверење о радним односу;
 • лекарско уверење;
 • доказ да лице није лишено родитељског права.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ

Да би грађани могли да се баве самосталном делатошћу, неопходно им је уверење о пословној способности које се добија у надлежном Центру за социјални рад провером старатељских књига.

Потребна документација је:

 • писани захтев;
 • фотокопија личне карте;
 • административна такса.

Уколико постоје индиције да због болести лице треба лишити пословне способности и ставити га под старатељство, лишење пословне способности је ванпарнични судски поступак који најчешће покрећу чланови породице или орган старатељства (Центар за социјални рад) по службеној дужности. Након добијања правоснажне судске одлуке о лишавању пословне способности, у надлежном Центру се покреће и води поступак стављања лица под стално старатељство.

УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ПОРОДИЦИ

Насиље је свако наношење физичког и психичког бола другом лицу, чињење и нечињење које угрожава физички, психички, емоционални, сексуални и економски интегритет појединца који није у стању да се самостално заштити. Последњих година центри за социјални рад, домови здравља, МУП и школе у Београду бележе пораст насиља у породици, посебно над децом због чега је заштита ове популације посебно важна.

Сваки грађанин је у обавези да пријави полицији и тужилаштву, центру за социјални рад, здравственој установи, специјализованим службама, невладиним организацијама, СОС и Инцест траума центрима и др, уколико примети случајеве било које врсте злостављања или занемаривања деце у породици.

Када Центар за социјални рад идентификује злостављање или занемаривање по пријави или у оквиру актуелног поступка, у обавези је да по службеној дужности покрене поступак за заустављање насиља, што се посебно односи на малолетну децу и радно неспособна лица. Кривични закон Републике Србије санкционише насиље као кривично дело за које је предвиђена новчана или казна затвора.

Посебна социјална и породично-правна заштита предвиђена је за малолетнике за које се утврди да су занемаривана или злостављана (пријаве, усмене или писане, о сазнањима да постоје такве појаве грађани треба да доставе надлежном одељењу Градског центра за социјални рад).

Грађани треба да знају и имају у виду да је сарадња на релацији школа, дом здравља или нека друга здравствена установа, најближа станица полиције и грађана најефикаснији пут у борби против насиља и заштити деце - жртава насилника. Нису довољна сазнања да у нашем суседству и окружењу постоје злостављана деца већ је наша грађанска дужност да такве случајеве и пријавимо некој од наведених институција.

ПРАВА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Дете са специјалним потребама је малолетник који је лако, умерено, теже или тешко ментално недовољно развијено, оболело од аутизма, вишеструко ометено у развоју и физички инвалидно дете. Категоризација деце са сметњама у развоју врши се од 5 до 15 године старости. Уколико се ради о тешкој ометености, категоризација се може извршити и пре пете године живота.

Упут за категоризацију (празан образац) даје општински Секретаријат за друштвене делатности који попуњава надлежни педијатар. Попуњени образац прослеђује се надлежној комисији за категоризацију која постоји при свакој општини. Налаз, оцену и мишљење, комисија доставља надлежном општинском секретаријату за друштвене делатности који доноси решење о категоризацији на основу законских критеријума.