петак, 1. децембар 2023.

У току изградња трансфер-станице у Младеновцу

Град Београд, Секретаријат за заштиту животне средине, Локалним планом управљања отпадом града Београда 2021–2030. дефинисао je изградњу четири трансфер-станице са центрима за сакупљање отпада на територији града Београда ради унапређења система сакупљања отпада, проширења укупног обима сакупљања и успостављања система одвојеног сакупљања, поновног коришћења и рециклаже отпада, саопштавају из Секретаријата за заштиту животне средине.

Овај секретаријат је марта 2023. године отпочео изградњу трансфер-станице у ГО Младеновац на локацији у Влашкoj. То је прва трансфер-станица коју Град Београд гради. Планирана је изградња управне зграде, надстрешнице за привремено складиштење примарно селектованог отпада, хале за секундарну сепарацију рециклабилног отпада, надстрешнице са платформом за претовар отпада, надстрешнице за балирани отпад, резервоара за хидрантску и санитарно-техничку воду, резервоара за прихват атмосферске воде, резервне санитарне касете, манипулативног платоа са саобраћајницама и осталих пратећих садржаја, укупне бруто развијене грађевинске површине (БРГП) свих функционалних јединица 2.898 и саобраћајница 8.200 квадратних метара.

Изградњом трансфер-станице у Младеновцу обезбедиће се услови да се комунални отпад, који је сакупљен са територија градских општина Сопот и Младеновац, транспортује до санитарне депоније у Винчи, који ће се даље користити у постројењу ТЕ-ТО за производњу топлотне и електричне енергије.

Такође, ово ће омогућити затварање тренутних несанитарних депонија на овим територијама.