Служба главног урбанисте града Београда

Драгослава Јовановића 2
e-mail: urbanista@beograd.gov.rs
Телефон: 321-6396

Светлана Јовичинац, директор
Дарко Шутановац, заменик директора

Служба обавља послове из делокруга прописаних законом и подзаконским актима, којима се обезбеђује подршка и помоћ главном урбанисти у координацији израде планских докумената, као и координацији рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма, носиоцима израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената.

Предузима активности и обавља послове који се односе на: координацију израде урбанистичких планова, које доноси Скупштина града Београда; координацију израде просторних планова на територији града Београда; координацију рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове урбанизма, носиоцима израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената; припрему програма уређивања земљишта, у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава организациону јединицу Градске управе града Београда надлежну за послове урбанизма ради даљег поступања; у сарадњи са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежном за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената; сарађује са: носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и других података неопходних за израду планског документа; одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа; локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима; главним урбанистима других јединица локалне самоуправе и размењује искуства; предлаже приоритете у области урбанизма и планирања; анализира и прати уређење подручја града и доношење урбанистичких докумената у складу са законом и светским стандардима и прати промене стања у простору; предузима и друге активности у циљу остваривања координације у поступцима израде и доношења планских докумената; обавља и друге послове у складу са прописима из области планирања и изградње.

У Служби су образоване унутрашње организационе јединице и то:

1. Сектор за координацију израде урбанистичке и планске документације 
2. Сектор за капиталне пројекте и односе са јавношћу

- Одељење за правне и економске послове
3. Сектор за јавне просторе и архитектонско обликовање

У Сектору за координацију израде урбанистичке и планске документације обављају се послови, који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката и програма из области планирања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мера за њихово остваривање; праћење и имплементацију међународних конвенција из области просторног планирања; предлагање стратешких одлука и планова о развоју Града, као и смерница за израду Стратегије развоја; припрему презентације пројеката; сарадњу са научним институцијама и струковним удружењима у вези развоја града; припрему информација за потребе Главног урбанисте; праћење рада и реализације израде урбанистичких планова; сарадњу са носиоцима израде просторних планова, генералног урбанистичког плана, планова генералне и детаљне регулације у свим фазама израде; припрему информација о материјалу које разматра Комисија за планове; координацију рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа, као и других институција укључених у поступак израде и доношења планских докумената; давање стручних мишљења и објашњења; праћење послова на припреми и реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта; развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре; праћење и координацију планирања и реализације саобраћајне и комуналне инфраструктуре; давање смерница и учешће у припреми програма и планова развоја система комуналне инфраструктуре града; учешће у планирању развоја транспортног система у функцији просторног развоја града; давање смерница у планирању стратешких и техничких решења саобраћајних система у планским и урбанистичко-техничким документима града; имплементацију и развој система урбане мобилности; учествовање у припремању програма израде урбанистичких планова и програма уређивања земљишта, који се односе на планирање саобраћајне инфраструктуре; предлагање смерница за израду стратегије развоја урбане мобилности, као део целокупне стратегије развоја града; праћење ефеката урбане мобилности на остале видове саобраћаја и животну средину; учествовање у изради програма из области урбане мобилности, на основу динамике реализације Стратегије развоја града и планских докумената; промовисање пешачења и бициклистичког саобраћаја; сарадњу на изради кампања за унапређење безбедности бициклиста; координацију из домена урбане мобилности са стручним републичким и градским институцијама, као и експертима из области саобраћајне инфраструктуре и саобраћајних објеката. 

У Сектору за капиталне пројекте и односе са јавношћу обављају се послови који се односе на: развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и предузимање мера за њихово остваривање; унапређење пословног амбијента у области грађевинарства; учешће у припреми развојних пројеката града; праћење реализације израде стратешких и развојних пројеката града; обезбеђење промоције најбоље праксе у области урбанизма и архитектуре.
У Одељењу за правне и економске послове обављају се послови који се односе на: нормативно правне и финансијске послове за потребе службе, кадровске и опште послове.

У Сектору за јавне просторе и архитектонско обликовање обављају се послови који се односе на: спровођење смерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља; праћење и проучавање стања у области уређења града и давање предлога за предузимање мера; анализу програма уређења јавних површина и сарадњу са носиоцима израде програма; учешће у изради прописа из области уређења града; обезбеђење квалитета архитектонских решења; унапређење визуелног квалитета објеката и насеља.

  
  Корисни линкови