петак, 18. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/19

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 15/19 добра - Колонијална роба, обликовану у девет партија – Партија 8 - Рибље и месне конзерве

Обавештење