четвртак, 17. јун 2010.

Конкурс за суфинансирање капиталних издавачких дела у области уметности, друштвених и хуманистичких наука

Град Београд - Секретаријат за културу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу

оглашава

КОНКУРС
за прикупљање предлога за
СУФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИЗДАВАЧКИХ ДЕЛА У ОБЛАСТИ
УМЕТНОСТИ, ДРУШТВЕНИХ И ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Право учешћа на конкурсу имају издавачка предузећа, установе и друга правна лица, регистрована за издавачку делатност, чије је седиште на територији града Београда (у даљем тексту: подносилац предлога).

Подносилац предлога може да пријави предлоге највише за два капитална дела.
Подносилац предлога може да конкурише делима која се издају у форми штампане књиге или у дигиталној форми.

Подносилац предлога може да конкурише за учешће у финансирању:
- ауторских права за капитално дело,
- трошкова припреме (дизајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, трошкови превода и слично),
- трошкова штампе капиталног дела.

Подносиоци предлога не могу да конкуришу за средства за плате запослених или материјалне трошкове (закуп простора, комунални трошкови, трошкови кореспонденције и слично) који су настали приликом рада на издавању капиталног дела, као ни за средства потребна за промотивне материјале и рекламне кампање као и за дистрибуцију капиталног дела.

Право учешћа немају предлагачи чија су дела финансирана са више од 50 одсто средстава из буџета министарстава или других државних органа.

Подносилац предлога дужан је да достави:
- формулар попуњен писаћом машином или компјутером. Формулар можете преузети са ове стране (на крају) или на пријавници зграде Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд.
- доказ о регистрацији правног лица и број текућег рачуна;
- детаљан синопсис и садржај дела;
- део из предложеног пројекта од најмање једног ауторског табака, а за дела у дигиталној форми – одговарајући узорак;
- ако је у питању превод, потребно је доставити одговарајући узорак и у оригиналу
- белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, писцу предговора (поговора);
- податке о графичкој опреми и дизајну дела;
- детаљни буџет предлога (план прихода и расхода);
- најмање две стручне рецензије дела.

По потреби, комисија може да затражи и додатни увид у дело. Некомплетне пријаве се не разматрају. Материјали се не враћају.

Рок за достављање предлога је 15. август 2010. године.

Комисија за капиталне издавачке пројекте у области уметности, друштвених и хуманистичких наука изабраће по Критеријумима капитална дела чију ће реализацију помоћи Секретаријат за културу. За капиталнo дело у области уметности, друштвених и хуманистичких наука сматра се дело које својом трајном вредношћу, истраживачким дометима и значајем за културу, уметност и хуманистичке науке превазилази стандарде домаће издавачке продукције, представља посебан допринос уметничкој и научној области у којој је настало и за чије издавање је потребно улагање значајних материјалних средстава. Комисија ће узимати у обзир и однос издавача према средствима која су, евентуално, добијали на конкурсима у претходним годинама. Подносиоци предлога ће у року од 60 дана од дана престанка важења овог огласа бити обавештени о резултатима конкурса.

Секретаријат за културу закључује уговор са подносиоцима предлога изабраних капиталних дела.
Подносиоци предлога који добију средства на конкурсу, обавезни су да капитално дело објаве у року од 12 месеци од дана закључења уговора. Уколико се капитално дело не објави у наведеном року, подносилац предлога дужан је да Секретаријату за културу врати уговорени износ са припадајућим затезним каматама. Исто тако, подносиоци предлога су обавезни да 34 примерка објављеног капиталног дела бесплатно доставе Библиотеци града Београда.

Предлоге са попуњеним формуларима обавезно доставити у три /3/ примерка, на адресу: Секретаријат за културу, Београд, Трг Николе Пашића 6, са назнаком 'Капитална дела'.

Додатне информације: тел. 3216-043 mail : jovan.jovanovic@beograd.gov.rs.