петак, 11. мај 2012.

Позив за достављање пријава за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3- 2055/12 -Г од 27. априла 2012. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Београд. Краљице Марије 1

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА, СУБВЕНЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ ОДНОСНО РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА

Укупно обезбеђена бесповратна финансијска средства, субвенције за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда привредним субјектима са територије града Београда износе 10.000.000,00 динара (десет милиона динара).

Субвенције се додељују за увођење и сертификацију односно ресертификацију следећих међународних стандарда:
1.HACCP;
2.ISO 9001:2008;
3.ISO 14000.

Право на подношење пријава за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда имају мали привредни субјекти (мало предузеће и предузетник) и средњи привредни субјекти са седиштем на територији града Београда, регистровани за делатност производње готових или полуготових производа или пружање услуга.

Финансијска средства се додељују за покриће дела оправданих трошкова:
А) за увођење и сертификацију међународног стандарда (национални или европски сертификат ) од овлашћене консултанске куће, као и за трошкове оцењивања истих у висини 85% оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 250.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;
ИЛИ
Б) за ресертификације међународних стандарда од овлашћене консултанске и сертификационе куће (национални или европски сертификат ) у висини 85% укупно оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 150.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Средства се неће доделити за покриће трошкова који се односе на инвестициона улагања потребна за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународног стандарда.

Напомена: привредни субјекти могу поднети само једну пријаву – или под а) или под б). У случају подношења две пријаве, обе ће бити одбачене.

Потребна доументација за подношење пријава и остали услови конкурса утврђени су Упутством за подносиоце пријава.
Упутствo за подносиоце пријава и конкурсна документација могу се преузети са ове стране (на дну) или у просторијама Секретаријата за привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII, Београд, канцеларија број 6, од 9 до 14 часова.

Додатне информације могу се добити путем телефона 011/7157-376, 011/7157-379 или на мејл: privreda@beograd.gov.rs.

Пријава (укључујући и обрасце пријаве), заједно са потребном документацијом подноси се у три примерка, лично или поштом, у запечаћеној коверти на адресу: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/ XVII Београд, са назнаком: „За доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда”.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве, као и контакт телефон.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 30 дана од дана објављивања позива односно до 11. јуна 2012. године, до 16 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на писарницу Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/приземље, до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.