понедељак, 10. фебруар 2014.

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу цивилног друштва у процесу европских интеграција од значаја за град Београд у 2014.

Град Београд – Aгенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13), на основу Закључка Привременог органа града Београда, број 6-384/14-С- 20 од 23. јануара 2014. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Aгенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима
Београд, Краљице Марије 1

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД У 2014. ГОДИНИ

Укупна средства за спровођење јавног конкурса у буџету града Београда – Агенције за европске интеграције и сарадњу са удружењима износе 5.000.000,00 динара.

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења дефинисана сагласно Закону о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) која су регистрована у Београду и која, сагласно одредбама свог статута, обављају активности у областима дефинисаним циљевима конкурса (у даљем тексту: удружење).

Циљеви конкурса су:
1. допринос процесу приступања ЕУ и афирмацији европских вредности;
2. успостављање и унапређење партнерстава између организација цивилног друштва, институција, органа локалне самоуправе и пословног сектора у процесу европских интеграција;
3. реализација мултидисциплинарних пројектних идеја (обухватају више области и ресора).

Удружења на јавном конкурсу могу да конкуришу за укупно утврђену вредност пројекта или за недостајући део средстава. Ако конкуришу за недостајући део средстава, обавезно достављају изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена преостала средства.
Удружења могу на јавном конкурсу да учествују са једним пројектом.

Потпуна конкурсна документација садржи:
1. пројекат са којим се конкурише у прописаној форми (потписан и оверен печатом удружења Пријавни формулар у штампаној и електронској верзији);
2. табеларни преглед буџета пројекта у Microsoft Office Excel прописаној форми (потписан и оверен печатом удружења у штампаној и електронској верзији);
3. фотокопију решењa о регистрацији које је издато од стране Агенције за привредне регистре и евентуалне измене;
4. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико партнери постоје);
5. препоруке експерата из области на коју се односи пројекат. (уколико постоје).
6. потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројекта (уколико постоји).

Крајњи рок за реализацију пројекта је 31. октобар 2014. године.

Упутство за подношење пријава, Пријавни формулар , Табеларни преглед буџета пројекта и Упутство за подносиоце пројекта могу се преузети са ове стране (на дну) или у просторијама Агенције за европске интеграције и сарадњу са удружењима, Београд, Краљице Марије 1/XIX, канцеларија 19 сваког радног дана од 9 до 16 часова.

Рок за достављање и слање препорученом поштом пријаве је 25. фебруар 2014. године до 16 часова.

Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Листа одабраних пројеката објављује се на интернет-презентацији града Београда www.beograd.rs. и Агенције за европске интеграције и сарадњу са удружењима www.beogradeu.gov.rs;

Учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана објављивања листе. Одлуку о избору пројекта комисија ће донети најкасније у року од 30 дана од дана утврђивања листе.
Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења је укупно 700.000,00 РСД.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
– препорученом поштом на адресу Градска управа града Београда, Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима, Краљице Марије 1/XIX, Београд;
– посредством курира или личном доставом у Писарницу Градске управе града Београда на адресу: Градска управа града Београда, Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима, Краљице Марије 1, Београд. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат мора да садржи назнаку „Комисија за избор пројеката који су усмерени ка унапређењу цивилног друштва у процесу европских интеграција од значаја за град Београд у 2014. години”, а на полеђини коверте назив, адреса и заводни број подносиоца пријаве.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе неће се разматрати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.

Особа за контакт и све додатне информације: Марија Петровић, 011/7157-358 marija.petrovic@beograd.gov.rs