Канцеларија за младе

Тиршова 1, IV спрат
e-mail: mladioffice@beograd.gov.rs
www.kancelarijazamlade.rs
Контакт телефон: 360-5770, 360-5935

Милица Папић, директор
Немања Марковић, заменик директора

Пријем странака: радним данима од 8.30 до 14.30 часова

Од 1. јануара 2015. године почела је с радом Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима Градске управе Града Београда. Канцеларија је основана у оквиру процеса имплементације Националне стратегије за младе Републике Србије, као и Стратегије подршке развоју цивилног друштва на територији града Београда.

Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима обавља следеће послове:

 • ради на унапређењу положаја младих, делује у правцу решавања проблема младих, прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, савезима, удружењима младих и удружењима за младе;
 • подстиче и прати програме савеза, удружења младих и удружења за младе који су мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни по облику рада, а који имају за циљ спровођење Националне стратегије за младе, градског акционог плана за младе;
 • сарађује и реализује програме од интереса за младе заједно са локалним Канцеларијама за младе на територији града Београда;
 • сарађује са установама преко којих се остварује јавни интерес у областима омладинског сектора, а које су основане од стране града и установа које организовано раде са надареним и талентованим младима;
 • обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота;
 • обезбеђује суфинансирање младих - ученика и студената за стручно усавршавање, учешће на међународним такмичењима и конгресима, односно другим стручним окупљањима у иностранству;
 • обезбеђује услове за организовање семинара, стручних конференција, и других стручних окупљања од стране установа или организација, која имају међународни карактер, а која су део програмске активности удружења младих и удружења за младе као члана одговарајуће европске - међународне студентске асоцијације;
 • пружа подршку и обезбеђује једнак положај младих из осетљивих група, сарадња са омладинским удружењима Рома, промовисање различитости и промовисање толеранције и солидарности међу младима;
 • обавља и послове који се односе на: организовани приступ проблемима младих, промовисање рада са младима, унапређење предузетништва младих и развијање предузетничког духа код младих, пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, организационим јединицама Градске управе, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање;
 • неформално образовање младих;
 • пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих, креирање модела волонтерских радних кампова;
 • обезбеђује једнак положај младих у друштву;
 • подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима;
 • унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих;
 • спровођење друштвено одговорних кампања из области екологије, безбедности, солидарности, здравља младих.

Канцеларија обавља и послове обезбеђивања услова за рад удружења, успоставља партнерства са удружењима ради учествовања у припреми пројеката, учествује у креирању друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно друштво, даје подршку цивилном сектору у успостављању дијалога и јачању партнерстава са органима локалне самоуправе, иницира и спроводи развојне пројекте у сарадњи са удружењима, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Канцеларија обавља и друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

  
  Корисни линкови