Градоначелник

Градоначелник представља и заступа град и врши извршну функцију у Граду Београду.

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју функцију.

Кандидата за градоначелника предлаже председник Скупштине.

Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као градоначелника.

Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини града.

Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду Београду.

  • Александар Шапић, градоначелник Београда
  • Весна Видовић, заменица градоначелника Београда

Помоћници градоначелника:

  • Мирослав Чучковић, градски менаџер

Градоначелник је истовремено и председник Градског већа са правом гласа.

Надлежности градоначелника Београда:
1. представља и заступа град,
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других правних аката Скупштине града,
3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града,
4. наредбодавац је за извршење буџета,
5. усмерава и усклађује рад Градске управе,
6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
7. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима града.

  
  Корисни линкови