петак, 14. јануар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину „АЛ ДАХРА Србија” д.о.о. - Ковилово

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „AL DAHRA Србија” д.о.о, Горских јасенова 4, Падинска Скела, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње привредно-индустријског комплекса фабрике за производњу сточне хране, у 3 фазе, на катастарској парцели број 93 КО Ковилово, на подручју градске општине Палилула у Београду.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведене студије, на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи), до 11. фебруара 2022. године.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја биће одржана 11. фебруара 2022. године, у 10 часова, у просторијама Сeкретаријатa за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Карађорђева 71.

Мишљење о наведеној студији заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине у року одређеном за јавни увид и изнети у току јавне презентације, односно јавне расправе.

Обавештење се објављује на основу чл. 20. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).