ponedeljak, 28. oktobar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izmena i dopuna PDR šireg područja uz Vojvode Stepe - Faza I, za deo Bloka 24a

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 10. 10. 2019. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – faza I, Gradska opština Voždovac, za deo bloka 24a na rani javni uvid i na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE – FAZA I, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC, ZA DEO BLOKA 24A

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br.43-45 (u suterenu), od 28. oktobra do 12. novembra 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br.43-45.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije br.1, zaključno sa 12. novembrom 2019. godine.