subota, 18. mart 2023.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman i skladištenje neopasnog otpada - „GREEN INDUSTRY" d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „GREEN INDUSTRY” d.o.o. iz Beograda, Višnjička 158, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj parceli broj 710/1 KO Mladenovac Varoš, na području gradske opštine Mladenovac u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi). 
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 31. mart 2023. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).