Urbanistički zavod Beograda, JUP

Urbanistički zavod Beograda, JUP
Palmotićeva 30, Beograd
e-mail: office@urbel.com​
www.urbel.com
Kontakt: centrala 3331-500, faks 3331-550 

v.d. direktora: Dragana Biber

Urbanistički zavod Beograda, JUP  je profesionalna konsultantska kuća čija je osnovna delatnost urbanističko i prostorno planiranje. Osnovan je 1948. godine, a odlukom Skupštine grada Beograda oktobra 1999. postaje javno preduzeće. Ima 133 zaposlena, od čega je preko dve trećine fakultetski obrazovanih stručnjaka. Licence Inženjerske komore Srbije poseduje 80 zaposlenih.

Stručni tim Urbanističkog zavoda Beograda kvalitetno i odgovorno obavlja poverene mu poslove iz domena prostornog i urbanističkog planiranja, izrade strategija razvoja, izrade strateških procena uticaja na životnu sredinu, održavanja baze urbanističkih podataka, istraživanja, studija, analiza, projekata, mišljenja, koordinacije i konsaltinga, a pre svega za potrebe grada Beograda. Takođe, Urbanistički zavod Beograda ima razvijenu izdavačku delatnost i permanentno se angažuje u edukaciji, prezentaciji i promociji urbanističke prakse.

Rad zaposlenih Urbanističkog zavoda Beograda finansira se putem ugovornih odnosa, u skladu sa Cenovnikom usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda”.

Urbanistički zavod Beograda svoju delatnost ostvaruje kroz sledeće organizacione jedinice:

 • Sektor za strateško planiranje i razvoj
 • Sektor za regulaciono planiranje
 • Sektor za saobraćaj
 • Sektor za komunalnu infrastrukturu
 • Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove.

SEKTORA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ

 • izrada planova, studija i projekata od strateškog značaja za Grad;
 • izrada prostornih i generalnih urbanističkih planove, planova generalne regulacije, planova mreža gradskih tehničkih ili sistema javnih sadržaja; 
 • definisanje koncepcije i planskih rešenja razvoja javnih službi u planovima; 
 • izrada, analiza i praćenje kapitalnih projekata, projekata u regionalnoj saradnji i komunikaciji sa srodnim kućama gradova u inostranstvu; 
 • praćenje i analiziranje stanja životne sredine u funkciji prostornog razvoja grada i predlaganje mera za zaštitu i unapređenje; 
 • izrada i koordiniranje strateške procene uticaja za planove i programe u oblasti prostornog i urbanističko planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa, divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu; 
 • izrada urbanističkih rešenja mreže objekata i delatnosti prema stepenu ekološkog rizika, mreže devastiranih lokaliteta sa predlozima revitalizacije i merama unapređenja u funkciji prostornog razvoja grada i unapređenja kvaliteta životne sredine; 
 • izrada strateških procena uticaja planova na životnu sredinu, studija i geoloških istraživanja i specifičnih uslova za projektovanje skloništa i protivpožarne zaštite; 
 • razvoj geografskih informacionih sistema GIS-a i praćenje planske dokumentacije; 
 • organizacija konferencija, seminara i izložbi od značaja za urbanističku delatnost i promociju svog profesionalnog rada. 

SEKTORA ZA REGULACIONO PLANIRANJE

 • izrada elemenata za donošenje odluke o izradi plana sa sagledavanjem svih aspekata i uslovljenosti, definisanjem prostornog obuhvata; 
 • izrada urbanističkih planova generalne regulacije, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja; 
 • izrada urbanističkih planova detaljne regulacije, sa sadržajem u svemu prema zakonskim odredbama, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja; 
 • saradnja u izradi urbanističkih planova, dokumenata i studija iz domena drugih sektora; 
 • sprovođenje urbanističkih planova kroz izradu urbanističkih projekata; 
 • sprovođenje urbanističkih planova kroz izradu planova parcelacije i preparcelacije; 
 • izrada stručnih mišljenja, analiza i studija, na osnovu raspoložive urbanističke dokumentacije i istraživanja; 
 • izrada konkursnih uslova za potrebe raspisivanja urbanističko-arhitektonskih konkursa; 
 • stručna pomoć i konsalting za potrebe Grada i trećih lica. 

SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ

 • izrada urbanističkih planova generalne i detaljne regulacije za potrebe realizacije saobraćajne mreže, kompleksa i objekata, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja; 
 • praćenje i analiziranje razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada Beograda i predlog mera za njihovo unapređivanje; 
 • učestvovanje u izradi generalnih rešenja svih vidova transportnog sistema; 
 • izrada i koordinacija rada u studijama, analizama, planskim dokumentima, urbanističkim projektima, dispozicija i tehničkih karakteristika; 
 • fizička provera koridora i trasa saobraćajnih mreža; 
 • priprema saobraćajne dokumentacije i učešće u pripremi i izradi stručnih poslova u Zavodu; 
 • izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje saobraćajnih mreža i objekata. 

SEKTORA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

 • izrada urbanističkih planova generalne i detaljne regulacije za potrebe realizacije infrastrukturnih mreža i objekata, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja;
 • saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i nadležnim institucijama na izradi planskih rešenja i njihovom sprovođenju;
 • praćenje i analiza razvoja mreža i kapaciteta komunalne infrastrukture u funkciji prostornog razvoja Grada i mere za njihovo unapređenje;
 • učešće i koordinacija pri izradi generalnih rešenja komunalne infrastrukture;
 • izrada urbanističkih rešenja mreža i građevina komunalne infrastrukture koja su sastavni deo planova, urbanističkih projekata, dispozicija i tehničkih karakteristika, grada, naselja i delova naselja;
 • priprema planova komunalne infrastrukture i programa razvoja grada Beograda;
 • priprema dokumentacije i učešće u pripremi i izradi svih stručnih poslova Zavoda.

SEKTORA ZA FINANSIJSKE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

 • izrada finansijskog plana;
 • izveštavanje o realizaciji finansijskog plana Zavoda; 
 • izrada operativnog bilansa prihoda i rashoda; 
 • izrada pregleda finansijskih obaveza Zavoda i utvrđivanje prioriteta isplate u skladu sa finansijskim planom i obezbeđenim sredstvima; 
 • izrada plana likvidnosti i preduzimanje mera i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti; 
 • izrada finansijskih izveštaja i saradnja na popisu sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda; 
 • praćenje izvršenja ugovorenih poslova po ponudama i zaključenim ugovorima; 
 • učestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora; 
 • obrada i kontrola prispelih računa, rešenja za isplatu i isplatne dokumentacije; 
 • vođenje knjigovodstvenih poslova u skladu sa zakonom; 
 • obračun zarade i druga primanja zaposlenih; 
 • organizacija blagajničkih poslova i izrada blagajničkih izveštaja; 
 • saradnja sa nadležnim gradskim organima i bankama; 
 • zastupanje preduzeća u postupcima kod sudova, organa uprave i drugih institucija, priprema ugovora, priprema stručnih mišljenja na zahtev sudskih, upravnih i drugih organa i institucija; izrada sudskih podnesaka, pravnih lekova i drugih akata u vezi sa radom Zavoda; 
 • izrada rešenja i drugih pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnih odnosa, prijave/odjave iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog, penzionog i socijalne zaštite i formiranje evidencije iz oblasti radnih odnosa u skladu sa propisima; 
 • praćenje i primena zakonskih i podzakonskih propisa i usklađivanje normativnih akata preduzeća (statuta, pravilnika, uputstava, naredbi i drugih opštih akata) sa zakonskim i podzakonskim propisima; 
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki; 
 • organizacija opštih poslova: kancelarijsko poslovanje i arhiviranje, bezbednost i zdravlje na radu, obezbeđenje imovine i lica, tekuće i investiciono održavanje objekta i drugih administrativnih i pomoćnih poslova; 
 • administrativno-stručna pomoć u radu Nadzornog odbora; 
 • organizacija poslova upravljanja i održavanja bibliotečkog fonda; 
 • priprema i izdavanje internog glasila INFO i drugih posebnih stručnih izdanja; 
 • održavanje IT sistema Zavoda i pojedinačnih radnih stanica; 
 • vođenje jedinstvene baze podataka o planovima na teritoriji Grada u analognoj i digitalnoj formi; 
 • usavršavanje i razvijanje znanja i sposobnosti zaposlenih, upoznavanje sa novostima u tehnologiji i programima, priprema i održava internet strana Zavoda, standardizacija internih projekata.