Обрасци захтева за дигитално попуњавање

На следећим линковима налазе се обрасци захтева из области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом које можете попунити online.

НАПОМЕНА: Попуњене обрасце захтева је потребно одштампати, потписати и поднети непосредно или путем поште Секретаријату за социјалну заштиту, Улица 27. марта број 43-45, Београд.

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА:

4. Захтев за остваривање права на новчано давање породиљи

5. ИЗЈАВА - Новогодишња новчана честитка

7. Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада

8. Захтев за вестацење здр.стања детета - Посебна нега

9. Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства

10. Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства

11. Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета

12. Захтев за остваривање права на накнаду зараде - пола радног времена

13. Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

14. Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета

15. Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

16. Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

17. Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца

18. Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин

19. Захтев за остваривање права на дечији додатак

20. Захтев за издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом у Републици Србији

21. Захтев за остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини по основу рођења детета мајке 1

22. Захтев за остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини 2