Скупштина града Београда

Скупштина града Београда је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града. Скупштина има 110 одборника који се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града Београда организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује акте које је донела Скупштина града и врши и друге послове које му повери Скупштина града. Председника и заменика председника Скупштине града бира Скупштина из састава одборника, на четири године.

  • Никола Никодијевић, председник Скупштине града Београда
  • Игор Јовановић, заменик председника Скупштине града Београда

Секретар Скупштине града Београда се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине и заменика секретара поставља Скупштина, на предлог председника Скупштине града, на четири године.

  • Биљана Живковић, секретар Скупштине града Београда
  • Татјана Вученовић, заменик секретара Скупштине града Београда

Надлежности Скупштине града Београда:
- доноси Статут града и одлучује о његовим променама;
- доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и општих аката;
- доноси програм развоја града и појединих делатности, регионални просторни план и урбанистичке планове;
- доноси буџет града и завршни рачун;
- оснива јавна предузећа, јавне службе и учествује у оснивању предузећа од интереса за град;
- одлучује о изградњи, одржавању и коришћењу улица, тргова и других јавних објеката од значаја за град;
- одлучује о задужењу града и о расписивању градског зајма, као и о пласирању средстава града;
- расписује градски референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
- доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу;
- доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа града и Градске управе, уз сагласност Владе Републике Србије;
- оснива Градску управу, службе и друге организације од интереса за град;
- бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине града, председника и чланове радних тела Скупштине града;
- поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
- на предлог градоначелника бира и разрешава Градско веће;
- именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове опште акте, у складу са законом;
- одлучује о додељивању звања почасног грађанина Београда, плакете Града Београда и других јавних признања;
- даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
- покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
- одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству;
- доноси пословник о свом раду;
- обавља и друге послове у складу са законом и Статутом града.

Чланове радних тела (савети и комисије) бира Скупштина, из састава одборника, на предлог одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

  
  Корисни линкови