четвртак, 11. јун 2009.

Стимулација дугометражног играног, документарног, кратког играног, анимираног и експерименталног филма

Град Београд - Секретаријат за културу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу

објављује
прикупљање пројеката за
СТИМУЛАЦИЈУ ДУГОМЕТРАЖНОГ ИГРАНОГ, ДОКУМЕНТАРНОГ,
КРАТКОГ ИГРАНОГ, АНИМИРАНОГ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ФИЛМА

Оглас се односи на стимулацију – учешће у финансирању производње:
– дугометражног играног филма – дебитантско редитељско остварење (први и други филм), који се претежно снима у Београду;
– документарног филма;
– кратког играног филма;
– анимираног филма;
– експерименталног филма;
– дугометражног играног и дугометражног анимираног филма за децу.

Право учешћа имају аутори (држављани Републике Србије) са пребивалиштем у Београду и правна лица – продуценти, регистровани на територији Републике Србије (претежна делатност: кинематографска и видео-производња, шифра 92110), с тим да један од копродуцената мора да има седиште у Београду.

Аутор или продуцент могу да пријаве највише два пројекта, и то: један пројекат дугометражног играног филма и један пројекат из осталих наведених филмских категорија по избору аутора, односно продуцента, или два пројекта које не обухватају думетражни играни филм.

Право учешћа немају аутори дугометражних играних филмова који су средства Градске управе града Београда – Секретаријата за културу остварили у 2008. години на основу огласа.

I – Подносилац пројекта је обавезан да достави општу документацију (у два примерка):
а) АУТОР – основне податке (име и презиме, адресу становања, фотокопију важеће личне карте, бројеве телефона и факса, и-мејл, радну биографију), наслов пројекта који се предлаже и предрачун трошкова;
б) ПРОДУЦЕНТ – основне податке (назив, седиште, име овлашћеног лица – потписника уговора, име особе за контакт, бројеве телефона и факса, адресу електронске поште, број текућег рачуна, матични број, ПИБ), извод о регистрацији привредног субјекта, наслов пројекта који се предлаже, финансијски план пројекта – пројекција учесника у финансирању (приходи) и детаљан предрачун трошкова (расходи);
в) АУТОР и ПРОДУЦЕНТ - шифру пројекта под којом конкурише.

Докази који се прилажу уз финансијски план пројекта:
(1) за приходе – копије уговора закључених са учесницима у финансирању,
(2)  за расходе – детаљан предрачун трошкова.
II – Подносилац пројекта је обавезан да достави посебну документацију (обележена само шифром, без наслова пројекта и имена аутора), у шест примерака:
а) ДУГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка) и по могућности књигу снимања;
б) ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка);
в) КРАТКИ ИГРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка);
г) АНИМИРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка), књигу снимања (story board);
д) ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка);
ђ) ДУГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ И ДУГОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМ ЗА ДЕЦУ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка) уз обавезну књигу снимања за анимирани филм.
Напомена: Пожељно је да један примерак посебне документације буде достављен у електронској форми.

Уколико аутор и продуцент већ поседују снимљени филмски материјал, пожељно је да га доставе комисији на увид.

Рок за достављање пројеката је 3. јул 2009. године, до 16.30 часова, без обзира на начин на који су послати.
Пројекте доставити на адресу: Градска управа града Београда – Секретаријат за културу, ПИСАРНИЦА. Београд, Трг Николе Пашића 6.
Пројекти који стигну после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворени ће бити враћени подносиоцима.

Комисија за избор филмских пројеката изабраће пројекте чију ће реализацију помоћи Секретаријат за културу, о чему ће подносиоци бити обавештени до 30. септембра 2009. године, у писаној форми.
Уговоре са продуцентима одабраних филмова потписаће Дирекција ФЕСТ-а.

Уговор о изабраним пројектима биће потписан искључиво са продуцентим, а одобрена средства биће уплаћена искључиво на текући рачун продуцента.
Уколико је предлагач изабраног пројекта аутор, аутор се обавезује да у року од осам дана обавести Секретаријат за културу и Дирекцију ФЕСТ-а о продуценту који ће реализовати пројекат. Продуцент је обавезан да пре потписивања уговора, достави Дирекцији ФЕСТ-а општу документацију предвиђену овимогласом, за продуцента као предлагача пројекта.

Продуцент изабраног пројекта се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора достави Дирекцији ФЕСТ-а:
(1) за дугометражне игране филмове
– гаранцију банке за повраћај аванса (неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без приговора), у износу 20 одсто вредности уговора, важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта,
– гаранцију банке за добро извршење посла у уговореном року (неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без приговора), у износу 10 одсто вредности уговора, важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта;
(продуцент има обавезу да по истом поступку, а пре следеће исплате, достави гаранцију банке у износу 40 одсто вредности уговора, важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта);
(2) за документарне, кратке игране, анимиране и експерименталне филмове
– гаранцију банке за повраћај аванса (неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без приговора), у износу 40 одсто вредности уговора, важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта;
– гаранцију банке за добро извршење посла у уговореном року (неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без приговора), у износу 10 одсто вредности уговора, важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта.

У случају да продуцент у наведеном року не достави уговором предвиђена средства обезбеђења (гаранције банке), сматраће се да је одустао од реализације уговора.

Пројекат (продукција) дугометражних играних филмова треба да се реализује најкасније у року од две године од дана потписивања уговора. Продукција документарног, кратког играног, анимираног и експерименталног филма треба да се реализује најкасније у року од годину дана од дана потписивања уговора.

Пројекте доставити у две одвојене и затворене коверте, и то: прва коверта – општа документација (у два примерка), друга коверта – посебна документација (у шест примерака), на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за културу, Београд, Трг Николе Пашића 6, са назнаком „Филмски пројекти- не отварати”. На обе коверте назначити шифру пројекта и филмску категорију за коју се пројекат доставља.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 3247-216.