понедељак, 22. март 2010.

Донета Одлука о комуналноj полицији

Одборници Скупштине града усвојили су на данашњој седници Одлуку о комуналној полицији, као и одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца и боји и начину означавања возила и пловила, те опреми комуналне полиције. Увођење нове службе извршено је у складу са Законом о комуналној полицији.

– Овај закон обавезао је град Београд да усвоји одговарајуће прописе у вези са увођењем комуналне полиције и ми смо то данас учинили. Комуналну полицију нисмо образовали као посебан орган већ само као унутрашњу организациону јединицу Градске управе. Предвиђена је могућност образовања подручних организационих јединица за једну или више градских општина – рекао је Слободан Шолевић, члан Градског већа. 

Према речима председника Скупштине града Александра Антића, следи упућивање јавног позива за пријем запослених, затим обука од 400 сати, па би Београд од јесени, односно до краја године могао на својим улицама да добије комуналне полицајце, који ће радити у спрези са полицијом и градском инспекцијом.

Комуналном полицијом руководиће њен  начелник, који ће за свој рад одговарати начелнику Градске управе и градоначелнику Београда. Број комуналних полицајаца одређен је законом, тако да на сваких пет хиљада становника град може имати једног комуналног полицајца. С обзиром на то да по последњем попису из 2002. године Београд има 1.576.124 становника, из тога проистиче да ће главни град имати око 320 комуналних полицајаца.

Комунална полиција обављаће комунално-полицијске послове у областима снабдевња водом, јавне чистоће, превоза, депоновања комуналног и другог отпада, паркирања, ауто-такси превоза, противпожарне заштите, заштите од буке, контроле одржавања пијаца, гробаља, паркова, зелених површина, превоза путника у јавног градском и приградском саобраћају, очувања градских добара, контроле уклањања снега и леда, спрачавања просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава, откривања и спречавања бесправне градње, контроле одржавања комуналне зоохигијене, контроле радног времена угоститељских и других објеката, заштите културних добара и другим областима од виталног значаја за град.

У обављању својих послова комунални полицајац моћи ће да изда упозорење, усмено наређење, да провери идентитет лица, изврши довођење, прегледа  лице и предмет, привремено одузме предмет, користи видео надзор и употреби средства принуде (физичку снагу, службену палицу и средства за везивање). Комунални полицајац моћи ће да изрекне новчану казну на лицу места, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, поднесе пријаву за учињено кривично дело и обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Ови службеници носиће тамноплаве панталоне и светоплаве кошуље на којима ће се налазити видиљиве ознаке комуналне полиције града Београда. Возила и пловила комуналне полиције биће беле боје, имаће видљиве ознаке и савремена техничка средства идентификације.

Након ове тачке, на седници је обједињена расправа о допуни Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља и измени и допуни Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београду. Седница ће бити настављена сутра у 10 часова.