понедељак, 8. април 2013.

Позив за достављање пријава за доделу финансијских средстава – субвенција за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са територије града Београда за 2013. годину

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1714/13-Г-01 од 28. марта 2013. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Београд, Краљице Марије 1

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА – СУБВЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ

Право на подношење пријава за доделу финансијских средстава – субвенција имају мали привредни субјекти (мало предузеће и предузетник) који се баве производном или услужном делатношћу, са седиштем регистрованим на територији града Београда.

Привредни субјекти по овом основу неће моћи да конкуришу за доделу средстава за потребе оснивања нових правних лица и предузетничких радњи, за програме примарне пољопривреде, куповину путничких возила и транспортних средстава и опреме и за еколошки неприхватљиве пројекте. Средства се не могу доделити привредним субјектима који обављају делатност у секторима: производње челика, производње синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у тешкоћама.

Висина укупно обезбеђених финансијских средстава износи: 11.082.000,00 динара.

Средства се додељују за:
1) увођење нових пословних капацитета односно нових пословних линија куповином једног или више основних средстава (машина и опреме) која ће омогућити побољшање квалитета постојећег или увођење новог производа/услуге у пословни процес;
2) унапређење постојећих пословних капацитета куповином основних средстава (машина и опреме) у циљу очувања и побољшања постојеће делатности.

Под основним средством у овом смислу подразумевају се машине и опрема:
а) која ће се користити дуже од једне године (дуже од једног обрачунског периода);
б) купопродајна вредност по набављеном основном средству мора бити већа од 60.000,00 динара.
Финансијска средства – субвенције могу се доделити само за оправдане трошкове:
– трошкове који су директно везани за куповину једног или више основних средстава под којима се подразумева купопродајна односно набавна цена основних средстава увећана за ПДВ, као и зависни трошкови који евентуално прате набавку ових средстава (транспортни трошкови, манипулативни трошкови утовара и истовара, трошкови који се односе на атесте и царинске дажбине).

Привредни субјекти који испуњавају услове могу остварити право на доделу субвенције:
– предузетници: додељују се средства у висини до 70% оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 300.000,00 динара;
– мала правна лица: додељују се средства у висини до 70% оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 600.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Пре подношења пријаве обавезно прочитати Упутство за подношење пријава. Уз пријаву, привредни субјекти подносе потребну документацију, наведену у Упутству за подношење пријава.
Упутство за подносиоце пријава и конкурсна документација могу се преузети са ове странице (на дну) или у просторијама Секретаријата за привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII, Београд, канцеларија број 1706, од 10 до 12 часова.

Додатне информације могу се добити путем телефона 011/7157-379, 011/7157-377 или и-мејла: privreda@beograd.gov.rs.
Пријава са пратећом документацијом подноси се лично на писарници Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1 (приземље) или поштом у запечаћеној коверти, како је детаљно наведено у тачки 8. Упутства за подношење пријава.

Рок за достављање пријава са пратећом документацијом је 8. мај 2013. године до 16 часова.