четвртак, 11. април 2013.

Позив за достављање пријава за доделу бесправних финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка градоначелника града Београда број: 3-1713/13 – Г - 01 од 28. марта 2013. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА, СУБВЕНЦИЈА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ ОДНОСНО РЕСЕРТИФИКАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА

Укупно обезбеђена бесповратна финансијска средства, субвенције за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда привредним субјектима са територије града Београда износе 5.000.000,00 динара.

Субвенције се додељују за увођење и сертификацију односно ресертификацију следећих међународних стандарда:
HAССР систем – Анализа опасности и критичне контролне тачке,
ISO 9001:2008 – Систем менаџмента квалитетом,
ISO 14001:2004 – Систем менаџмента заштитом животне средине,
OHSAS 18001:2007 – Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду и
GOST R – Систем за квалитет производа у складу са нормама и захтевима Руске Федерације.

Подносилац пријаве може поднети пријаву за увођење и сертификацију или ресертификацију само једног од наведених међународних стандарда.
Пријаве поднете за субвенционисање комбинације односно интеграције претходно наведених стандарда неће се разматрати.

Право на подношење пријава за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда имају мали привредни субјекти (мало предузеће и предузетник) и средњи привредни субјекти са седиштем на територији града Београда, регистровани за делатност производње готових или полуготових производа или пружање услуга.

Финансијска средства се додељују за покриће дела оправданих трошкова:
А) за увођење и сертификацију међународног стандарда (национални или европски сертификат) од стране консултанске куће која је регистрована за обављање делатности консалтинга и акредитоване сертификационе куће, као и за трошкове оцењивања истих у висини до 80% оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 250.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;
или
Б) за ресертификацију међународних стандарда од акредитоване сертификационе куће (национални или европски сертификат) у висини до 80% укупно оправданих трошкова, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 150.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Tрошкови ресертификације се односе на трошкове сертификационе провере уведеног стандарда, док се трошкови годишњих надзорних провера неће признавати.

Средства се неће доделити за покриће трошкова који се односе на инвестициона улагања која су потребна за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународног стандарда.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ МОГУ ПОДНЕТИ САМО ЈЕДНУ ПРИЈАВУ – ИЛИ ПОД А) ИЛИ ПОД Б). У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ДВЕ ПРИЈАВЕ, ОБЕ ЋЕ БИТИ ОДБАЧЕНЕ.

Потребна доументација за подношење пријава и остали услови конкурса су утврђени Упутством за подносиоце пријава.
Упутствo за подносиоце пријава и конкурсна документација може се преузети са ове стране (на дну) или у просторијама Секретаријата за привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII, Београд, канцеларија број 6, од 10 до 14 часова.

Додатне информације могу се добити путем телефона 011/7157-385, 011/7157-379, 011/7157-378 или и-мејла privreda@beograd.gov.rs.

Пријава (укључујући и обрасце пријаве), заједно са потребном документацијом, подноси се у три примерка лично или поштом, у запечаћеној коверти на којој мора на предњој страни да пише: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII Београд, назнака – „Конкурс за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција за увођење и сертификацију односно ресертификацију међународних стандарда”.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве и контакт телефон.

НАПОМЕНА: Пре подношења пријаве обавезно прочитати Упутство за подношење пријава.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 13. мај 2013. године, до 16 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на писарницу Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/приземље до наведеног рока, без обзира на начин достављања.