понедељак, 20. мај 2013.

Конкурс за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда ѕа 2013. - Зелени прстен

Град Београд – Секретаријат за пољопривреду

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2013. годину („Службени лист града Београда”, брoj 16/13) и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1928/13 – Г од 5. априла 2013. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за пољопривреду
Београд, Краљице Марије 1

објављује

КОНКУРС
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ – „ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН”

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2013. годину – „Зелени прстен“ (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства намењена су за набавку и постављање опреме за :
– заштиту засада воћака – противградна мрежа са системом за наводњавање и прихрану, на површини од 0,25 hа до 1 hа;
– заштиту засада јагода – веронезе тунел са системом за наводњавање и прихрану, на површини од 0,25 hа до 0,50 hа;
– пластеник са системом за наводњавање и прихрану, на површини од 0,05 hа до 0,20 hа;
– систем за наводњавање и прихрану на површини од 0,25 hа до 1 hа.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства које испуњава следеће услове:
– да има пребивалиште на територији града Београда;
– да има регистровано породично пољопривредно газдинство на територији града Београда;
– да се катастарска парцела на којој се поставља опрема налази на територији града Београда;
– да је катастарска парцела на којој се поставља опрема у власништву подносиоца пријаве или у закупу од подносиоца пријаве за производне засаде јабучастог, коштичавог, језграстог воћа и винограда најмање до 2033. године, за засаде јагодичастог воћа најмање до 2020. године, осим за засаде јагода најмање до 2015. године и производњу поврћа у пластеницима најмање до 2018. године;
– да поседује сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада за закупљено земљиште у државној својини на коме се подижу засади воћака или за постављање пластеника;
– да катастарска парцела има адекватан довод воде;
– да катастарска парцела није оптерећена хипотеком и
– да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке и постављања опреме која је предмет овог конкурса са ПДВ-ом. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у износу од 80% цене прихватљивих трошкова набавке и постављања опреме. У табели је дат приказ врста и основних карактеристика опреме која је предмет овог конкурса, минимална и максимална површина на којој се поставља опрема, као и максимални износи подстицајних средстава:

Табелу можете преузети на крају ове стране.

Неприхватљиви трошкови по овом конкурсу су: банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се оригинали или фотокопије следећих докумената:
– потвpда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2013. годину;
– извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старији од шест месеци);
– изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
– оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта (ако је земљиште на коме се поставља опрема која је предмет овог конкурса узето у закуп);
– инвестициона сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подизање засада на закупљеном државном земљишту;
– оригинални предрачун са спецификацијом опреме, са исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу са обрачунатим ПДВ-ом, за површину на којој се опрема поставља, издат од добављача опреме. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме приказане у табели (подаци исказани у пријави о површини на којој ће бити постављена опрема која је предмет овог конкурса, морају бити исти као у предрачуну). Подносилац пријаве мора доставити искључиво предрачун и
– фотокопија личне карте подносиоца пријаве.
Комисија задржава право да, осим наведених, затражи и друга документа и доказе релевантне за одлучивање. Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за набавку и постављање једне врсте опреме која је предмет овог конкурса.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше пољопривредни инжењери запослени у Секретаријату за пољопривреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.
Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава. Предност ће имати подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства у области воћарства и повртарства на територији града Београда у претходним годинима. Комисија утврђује листу подносилаца пријавa за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом. На основу утврђене листе, секретар Секретаријата за пољопривреду доноси одлуку о додели подстицајних средстава и закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:
– опрему која је предмет овог конкурса за коју је остварио подстицајна средства не отуђи у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава;
– сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства исплаћују се након извршене уплате изабраном добављачу опреме од корисника средстава, извршене набавке и постављања опреме и извршене контроле на терену од Секретаријата за пољопривреду. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за пољопривреду о свом одустајању.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Обрасци пријаве и изјаве доступни су и могу се преузети са интернет-презентације града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1709, сваког радног дана од 9 до 16 сати. Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-397, 011/7157-396, 011/7157-398 и 011/7157-402.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то препорученом поштом на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или личном доставом на писарницу Градске управе града Београда на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за пољопривреду, Краљице Марије 1, Београд, шалтер број 3. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2013. годину – Зелени прстен – Не отварати”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или и-мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Рок за подношење пријава, без обзира на начин достављања, је 14. јун 2013. године до 16 сати.