среда, 15. јануар 2014.

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

Град Београд – Секретаријат за пољопривреду

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 69/08 и 41/09), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 26. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Београда”, број 23/09), Привремени орган града Београда је 10. јануара 2014. године донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда број 3-30/14-С-20 и расписао Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I
Предмет јавног надметања

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда на период од 1 (једне) године, у укупној површини од 5.291,3628 хектара, које се налази на подручју градских општина Барајево, Вождовац, Гроцка, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица, а које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2013. годину.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима) које су предмет издавања у закуп може се извршити у Секретаријату за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 сваког радног дана од 9 до 16 часова. Контак особа је Саша Велисављевић, телефон: 011/7157-391.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. О терминима за обилазак земљишта које се даје у закуп заинтересовани понуђачи се могу информисати на овој страници или у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 од 9 до 16 часова. Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-389, 011/7157-392, 011/7157-396 и 011/7157-398.

Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта дужни су да се пријаве дан раније у згради Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 од 9 до 16 часова.

5. Уколико након расписивања огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог oгласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
Услови за пријављивање на јавно надметање

1. Право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима односно овереним фотокопијама и то:
– личном картом за физичка лица односно изводом из привредног регистра (не старијим од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица и
– важећим изводом из Регистра пољопривредних гадинстава.
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели у тачки I огласа који се налази на огласној табли у згради Градске управе у Краљице Марије 1 (приземље), управним зградама свих 17 општина, као и на овој страници (на дну странице), за свако јавно надметање појединачно, на рачун:
ГРАД БЕОГРАД – ДЕПОЗИТ
број: 840-604804-04
са позивом на број одобрења по моделу 97 21167000825121100421

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит се не враћа.

5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

6. Јавно отварање понуда ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III
Документација за пријављивање на јавно надметање

–  Формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
–  доказ о уплати депозита;
–  лична карта за физичка лица односно извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
–  важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава.

Формулар пријаве и адресиране коверте односно штампане налепнице са адресом Градске управе града Београда, могу се преузети сваког радног дана од 9 до 16 часова, у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд,. Kраљице Марије 1, XVII спрат, канцеларија 1710. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише на предњој страни:
• Адреса
Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда
• Уписати назнаку – ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ____ (навести градску општину и катастарску општину)

На задњој страни:
•  име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је 31. јануар 2014. године до 16 часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које до наведеног рока стигну у писарницу Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
Јавно надметање

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I овог огласа одржаће се у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, и то:
1. за градску општину Барајево са катастарским општинама: Арнајево, Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Вранић, Гунцати, Лисовић, Манић, Мељак, Рожанци, Шиљаковац и Велики Борак – 03. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
2. за градску општину Вождовац са катастарским општинама: Рипањ и Зуце – 04. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
3. за градску општину Гроцка са катастарским општинама: Бегаљица, Брестовик, Врчин, Гроцка, Дражањ, Камендол, Пударци, Умчари, Болеч, Винча, Ритопек, и Заклопача – 05. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
4. за градску општину Земун са катастарским општинама: Батајница и Угриновци – 06. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
5. за градску општину Лазаревац са катастарским општинама: Бистрица, Бурово, Велики Црљени, Дрен, Зеоке, Лукавица, Петка, Соколово, Чибутковица, Шопић, Араповац, Лесковац, Степојевац, Жупањац, Јунковац, Крушевица, Дудовица, Барзиловица, Трбушница, Брајковац, Врбовно и Лазаревац – 07. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
6. за градску општину Младеновац са катастарским општинама: Амерић, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Границе, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Село Младеновац, Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Сенаја и Шепшин – 10. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
7. за градску општину Нови Београд са катастарском општином: Нови Београд – 11. фебруара 2014. године са почетком у 10 часова;
8. за градску општину Обреновац са катастарским општинама: Барич, Бровић, Вукићевица, Дрен, Конатице, Кртинска, Љубинић, Орашац, Пироман, Пољане, Ратари, Скела, Трстеница, Уровци, Ушће, Јасенак, Велико Поље, Грабовац, Стублине, Дражевац, Мала Моштаница, Мислођин и Забрежје –  12. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
9. за градску општину Палилула са катастарским општинама: Борча, Сланци, Бесни Фок, Лепушница, Овча, Ковилово, Комарева Хумка и Велико Село – 13. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
10. за градску општину Раковица са катастарском општином Ресник –14. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
11. за градску општину Сопот са катастарским општинама: Дрлупа, Дучина, Ђуринци, Мали Пожаревац, Неменикуће, Парцани, Рогача, Сибница, Сопот, Стојник, Мала Иванча и Поповић – 18. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
12. за градску општину Сурчин са катастарским општинама: Бечмен, Бољевци, Добановци, Петровчић, Прогар, Јаково и Сурчин – 19. фебруара 2014. године с почетком у 10 часова;
13. за катастарску општину Чукарица са катастарским општинама: Велика Моштаница, Умка, Сремчица и Рушањ – 20. фебруара 2014. године с  почетком у 10 часова.

VI
Плаћање закупнине

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
Средства обезбеђења плаћања

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Градске управе града Београда.

Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда број 3-30/14-С-20 од 10. јануара 2014. године и оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда који је осим на на сајту града Београда објављен се на огласној табли Градске управе града Београда, огласним таблама градских општина, огласним таблама месних канцеларија, с тим што се рок за подношење пријава рачуна од дана објављивања овог обавештења у дневном листу „Вечерње Новости”.