понедељак, 1. септембар 2014.

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза

Град Београд – Секретаријат за саобраћај

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза
(јавна набавка број 8/14)

1. Назив, адреса, интернет страница Наручиоца:
Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, 27. марта 43-45, Београд
Интернет страница: www. bgsaobracaj.rs, www.beograd.rs
2. Врста наручиоца: орган јединицe локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а у циљу закључења уговора у јавној набавци.
4. Врста предмета јавне набавке: услуге – 79300000 – услуге истраживања тржишта и привреде; анкетирање и статистички подаци
5. Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је у понуди дао дужи рок важности менице за добро извршење посла.
6. Опис предмета јавне набавке - предмет јавне набавке су: Услуга Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза
7. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може да се преузме лично уз овлашћење без накнаде у просторијама Секретаријата за саобраћај, ул. 27. Марта 43-45, (2. спрат, канцеларија број 204) од 12.00 до 15.00 часова, или на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.bgsaobracaj.rs, www.beograd.rs
8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, Београд, ул. 27.марта 43-45 – писарница, шалтер бр.4, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА Студија: бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 8/14 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.10.2014. до 12 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се дана 01.10.2014. године, у 12,30 сати, у просторијама Секретаријата за саобраћај, канцеларија 264, II спрат, ул. 27. Марта 43-45, Београд.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 25 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт Станко Кантар, e-mail: stanko.kantar@beograd.gov.rs, у периоду од 09-15 часова.