среда, 27. мај 2015.

Позив за достављање пријава за доделу финансијских средстава - субвенција за унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица са територије града Београда за 2015. годину

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Закључка градоначелника града Београда, бр. 3-3686/15-Г од 21. маја 2015. године
РАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за привреду

Упућује

ПОЗИВ

за достављање пријава за доделу финансијских средстава - субвенција за унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица са територије града Београда за 2015. годину

Висина укупно обезбеђених финансијских средстава за унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица са територије града Београда, која се додељује у виду de minimis државне помоћи, износи: 5.000.000,00 динара.
Средства се додељују за:

1) Увођење нових пословних капацитета, односно нових пословних линија куповином једног или више основних средстава (машина и опреме) која ће омогућити побољшање квалитета постојећег или увођење новог производа/услугa, у пословни процес, уз обавезу запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од 2 године.

Под основним средством у овом смислу подразумевају се машине и опрема:

а) која ће се користити дуже од једне године (дуже од једног обрачунског периода),
б) купопродајна вредност по набављеном основном средству мора бити већа од 60.000,00 динара са ПДВ-ом.

Машине и опрема који су предмет финансирања , односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не могу бити купљене од физичког лица, осим ако физичко лице није предузетник.

Привредни субјекти који испуњавају услове могу остварити право на доделу субвенције према следећем распореду: 
− Привредним субјектима који имају од 2 до 5 стално запослених радника, додељују се средства за оправдане трошкове, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 500.000,00 динара са ПДВ-ом, под условом да запосле 1 новог радника са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од две године.

− Привредним субјектима који имају 6 и више стално запослених радника, додељују се средства за оправдане трошкове, с тим да максималан износ додељених средстава не може бити већи од 700.000,00 динара са ПДВ-ом, под условом да запосле 2 нова радника са евиденције Националне службе за запошљавање, на период од две године.

Финансијска средства-субвенције могу се доделити само за следеће оправдане трошкове:
− Трошкови који су директно везани за куповину једног или више основних средстава под којима се подразумева купопродајна, односно набавна цена основних средстава увећана за ПДВ, као и зависни трошкови који евентуално прате набавку ових средстава (транспортни трошкови, манипулативни трошкови утовара и истовара, трошкови који се односе на атесте и царинске дажбине).
Право на пријаву имају:
Микро, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који се баве производном или услужном делатношћу, са седиштем регистрованим на територији града Београда.
− привредни субјекти који су набавили предметно основно средство (машине и опрему) и у целости га исплатили до момента подношења пријаве у току 2015. године;
− привредни субјекти који ће набавити основно средство у току 2015.године, с тим да предметно основно средство мора у целости бити исплаћено до 30.09.2015. године.
уколико се ради о набавци рачунарске опреме (компјутера), право на пријаву имају искључиво привредни субјекти који се баве производњом софтвера (Рачунарско програмирање - шифра 62.01 према Уредби о класификацији делатности).

Привредни субјекти по овом основу неће моћи да конкуришу за доделу средстава за потребе оснивања нових правних лица и предузетничких радњи, за програме примарне пољопривреде, куповину путничких возила и транспортних средстава и опреме и за еколошки неприхватљиве пројекте. Средства се не могу доделити привредним субјектима који обављају делатност у секторима: челика, синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у тешкоћама.

Такође, de minimis државна помоћ не може да се додели: за куповину возила ради обављања друмског превоза терета, за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним активностима и за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.

НАПОМЕНА: Пре подношења пријаве ОБАВЕЗНО прочитати УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА. Уз пријаву, привредни субјекти подносе потребну документацију, наведену у Упутству за подношење пријава.

Упутство за подносиоце пријава и конкурсна документација могу се преузети са интернет презентације www.beograd.rs (рубрика „Градски огласи, конкурси, тендери”).

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/715-7377, 011/715-7379 и путем е-mail-a: privreda@beograd.gov.rs.

Пријава са пратећом документацијом се подноси лично на писарницу Градске управе, Краљице Марије бр. 1 (приземље) или поштом у запечаћеној коверти, како је детаљно наведено у тачки 9. Упутства за подношење пријава.

Рок за достављање пријава са пратећом документацијом је 28. јун 2015. до 15 часова.