четвртак, 4. јун 2015.

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. године

Град Београд – Секретаријат за привреду

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2015. годину („Службени лист Града Београда”, број -23/15 од 4. маја 2015. године) и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-3778/15 - Г од 26. маја 2015. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA

Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Овим јавним позивом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку и постављање опреме и то:
- пластеник са системом за наводњавање кап по кап, на површини од 0,02 до 0,05 хектара за производњу поврћа;
- систем за наводњавање кап по кап, на површини од 0,25 до 1 хектара засада воћа.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији града Београда;
- да има регистровано породично пољопривредно газдинство на територији града Београда;
- да се катастарска парцела на којој се поставља опрема налази на територији града Београда;
- да је катастарска парцела на којој се поставља опрема у власништву подносиоца пријаве или у закупу од стране подносиоца пријаве за производне засаде јабучастог, коштичавог, језграстог воћа и винограда најмање до 2035. године, за засаде јагодичастог воћа најмање до 2022. године, осим за засад јагода најмање две године и производњу поврћа у пластеницима најмање до 2019. године;
-  да поседује сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада за закупљено земљиште у државној својини на коме се подижу засади воћака или за постављање пластеника;
- да катастарска парцела има адекватан довод воде;
- да по било ком основу не користи бесповратна подстицајна средства за набавку и постављање опреме, која је предмет пријаве и овог јавног позива.
Предност приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава има подносилац пријаве који конкурише за подстицајна средства за набавку и постављање пластеника за производњу поврћа и подносилац пријаве који није користио подстицајна средства у области повртарства и воћарства које је додељивао Град Београд.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови набавке и постављања опреме која је предмет овог јавног позива са ПДВ-ом. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу до 80% цене прихватљивих трошкова набавке и постављања опреме. Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија за утврђивање испуњености услова) вршиће проверу да ли је постављена опрема у складу са подацима наведеним у предрачуну, а који се односе на спецификацију опреме и површину на којој се поставља.

У табели је дат приказ врста и основних карактеристика опреме и услуга у односу на површину на којој се поставља и која је предмет овог јавног позива, минималне и максималне површине на којој се поставља опрема, као и максималних износа подстицајних средстава:

Врста опреме и услуга Oсновне карактеристике опреме и услуга у односу на површину на коју се поставља Површина под опремом Максимални износ подстицајних средстава у РСД
Пластеник са системом
за наводњавање
Метална конструкција (челична или поцинковано челична) пластеника са проветравањем, висине најмање 2,5 m, лукови на растојању највише 2 m, врата (лептир врата, чеони отвори са луфтерима, бочни отвори или клизна врата на челима од поликарбоната) фолија UV Clear: најмање дебљине 180 mic, дупла са системом за надувавање. Систем за наводњавање кап по кап, пумпа за воду.

Минимална 0,02 ha

до 200.000,00

Максимална 0,05 ha

до 500.000,00

Систем за наводњавање Систем за наводњавање кап по кап и пумпа за воду Минимална
0,25 ha
до 50.000,00
Максимална
1 ha
до 200.000,00

Неприхватљиви трошкови по овом јавном позиву су: трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се оригинали или фотокопије следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2015.  годину;
- извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (не старији од шест месеци);
- изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
- оверен уговор о закупу пољопривредног земљишта (ако је земљиште на коме се поставља опрема, која је предмет овог јавног позива, узето у закуп);
- инвестициона сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине за подизање засада на закупљеном државном земљишту;
- оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу са обрачунатим ПДВ-ом, за површину на којој се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна до 60 дана, издат од добављача опреме. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме приказане у табели (подаци исказани у пријави о површини на којој ће бити постављена опрема, која је предмет овог јавног позива, морају бити исти као у предрачуну). Подносилац пријаве мора доставити искључиво предрачун, а понуда добављача неће бити прихваћена;
- фотокопија личне карте подносиоца пријаве и
- уговор о сертификацији сачињен са овлашћеном контролном организацијом за обављање послова контроле и сертификације у органској биљној производњи на површини која је наведена у пријави (за подносиоце пријаве који су конкурисали за подстицајна средства за органску производњу поврћа у контролисаним условима).
Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да затражи од подносиоца пријаве да, у накнадно одређеном року, достављена документа усклади са текстом и условима јавног позива, као и да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.
Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за набавку и постављање једне врсте опреме, која је предмет овог јавног позива.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Критеријуми рангирања подносиоца захева

Редни број  Тип критеријума за избор Бодови
1. Уговор o сертификацији сачињеним са овалашћеном контролном организацијом за бављење послова контроле и сертификације у органској производњи од 1. јануара 2015. године до момента подношења пријаве. 30/0
2. Подносилац пријаве је лице млађе од 40 година 20/0
3. Потврда о завршеној обуци за органску производњу 5/0

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву односно комплетирао документацију.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше пољопривредни инжењери запослени у Секретаријату за привреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.
Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.
Комисија за утврђивање испуњености услова утврђује Листу подносиоца пријавa и доноси одлуке о додели подстицајних средстава, а секретар за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
- опрему која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава. Секретаријат за привреду ће у наведеном периоду непосредним увидом вршити проверу наменског коришћења опреме за чију набавку су додељена подстицајна средства;
- сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
- да на захтев овог секретаријата достави податке у вези са производњом и пласманом производа у циљу анализе успеха реализоване мере подршке у воћарству и повртарству;
- кoрисник подстицајних средстава за органску производњу је у обавези да се бави органском производњом у периоду од три године од момента исплате подстицајних средстава.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Подстицајна средства исплаћују се након достављања доказа о извршеној уплати корисника средстава његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу опреме, извршене набавке и постављања опреме и извршене контроле на терену од стране Секретаријата за привреду и након што корисник средстава достави примерак уговора сачињеног између корисника средстава и изабраног добављача којим се регулишу међусобна права и обавезе.
У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова. За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 011/715-7402 и 011/715-7831.
Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или личном доставом на писарницу Градске управе Града Београда на адресу: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1, Београд, шалтер број 3. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе је 3. јул 2015. године до 15 часова.
Пријаве поднете препорученом пошиљком, предате пошти најкасније 3. јула 2015. године, сматраће се благовременим.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.