петак, 21. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „VIP MOBILE” д.o.o. из Београда, Милутина Миланковића 1ж, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ0442_01 БГ_Београдска_арена”, постављене на пословном објекту „Штарк Арена” у улици Булевар Арсенија Чарнојевића 58, на катастарској парцели број 2264/14 КО Нови Београд, на подручју градске општине Нови Београд.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, Масарикова 5, канцеларија 1108-3, XI спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 31. децембар 2018. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).