Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2024. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за други квартал 2024. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2023. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.
За добијање потребних информацијa обвезници се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда или у надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев среде, када се могу обратити од 8 до 18.30 часова.