понедељак, 9. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 29/20 - партија 3

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку у отвореном поступку 29/20 - Техничко одржавање зграда и опреме Градске управе града Београда, на период од две године, обликовану по партијама - Партија3 - Одржавање телекомуникационих уређаја и инсталација, електроенергетских, термотехничких и термоенергетских инсталација и одржавање противпожарних система, система видео надзора и противпровалне заштите и система озвучења

Обавештење